Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!..


Uğur Dündar

Uğur Dündar

31 Ekim 2014, 11:06

 Sev­gi­li okur­la­rım,

12’n­ci Cum­hur­baş­ka­nı dün, mu­ha­le­fe­tin pro­tes­to edip git­me­di­ği ka­çak “Ak Sa­ra­y”­ın­da ilk teb­rik­le­ri ka­bul et­ti.
Bu­gün si­ze, CHP’­nin ça­lış­kan mil­let­ve­kil­le­rin­den Umut Ora­n’ın ver­di­ği bil­gi­ler­le bu “İş­gal Sa­ra­yı­”nı ve 12’n­ci­nin du­dak uçuk­la­tan büt­çe­si­ni an­la­ta­ca­ğım.
Ata­tür­k’­ün hal­ka ba­ğış­la­dı­ğı Ata­türk Or­man Çift­li­ği­’n­de, hal­kın ver­gi­le­riy­le in­şa edi­len, Umut Ora­n’­ın “İş­gal Sa­ra­yı­” de­di­ği komp­leks için har­ca­nan pa­ra, hal­ka ıs­rar­la açık­lan­mı­yor, ade­ta sır gi­bi sak­la­nı­yor.
Sa­ra­y’­ın 700 mil­yon li­ra­ya iha­le edil­di­ği bi­li­ni­yor. Tür­ki­ye­’de iha­le­ler ne­re­dey­se iki ka­tı öde­nek­le bi­ti­ril­di­ğin­den, as­ga­ri 1 mil­yar li­ra har­can­dı­ğı tah­min edi­li­yor.
“Ör­tü­lü Öde­ne­k” ve Kal­kın­ma Ba­kan­lı­ğı büt­çe­sin­den ak­ta­rı­lan pa­ra­la­ra hiç de­ğin­me­den, Ka­çak Sa­ra­y’­ın res­mi iha­le ra­ka­mı olan 700 mil­yon li­ra­ya bi­ti­ril­di­ği var­sa­yıl­dı­ğın­da, her va­tan­da­şın ce­bin­den 9 TL çık­mış olu­yor.
Ama bu da yet­mi­yor. Tü­müy­le bi­ti­ri­le­bil­me­si için her­ke­sin ay­rı­ca 9.2 li­ra da­ha öde­me­si ge­re­ki­yor.

* * * *

Ata­tür­k’­ün ken­di el­le­riy­le ağaç­lan­dır­dı­ğı Ata­türk Or­man Çift­li­ği, “İş­gal Sa­ra­yı­” için ta­lan edi­lir­ken 3 bin ağa­cın ke­sil­di­ği, da­ha son­ra ta­ne­si 2 bin Eu­ro­’ya ge­ti­ri­len it­hal ağaç­la­rın da ku­ru­duk­la­rı öne sü­rü­lü­yor.
İş­gal Sa­ra­yı, ABD Baş­ka­nı Oba­ma’nın ya­şa­dı­ğı “W­hi­te Hou­se-Be­yaz Ev”­in tam 6 ka­tı bü­yük­lük­te.
He­men be­lir­te­yim, 12’ncinin, “Be­ni te­le­fon­la ara­dı­” di­ye mut­lu ol­du­ğu ABD Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma­’nın “Be­yaz Ev”­i 214 ya­şın­da…
AB­D’­nin 2. Baş­ka­nın­dan iti­ba­ren Oba­ma­’ya ka­dar ge­çen sü­re için­de 42 ABD Baş­ka­nı bu­ra­da otur­muş.
Ya­ni 238 yıl­lık bir geç­mi­şe sa­hip olan AB­D‘­de baş­kan­lar, 214 yıl­dır ay­nı bi­na­dan ül­ke­yi ve dün­ya­yı yö­ne­ti­yor­lar.
Bi­zim­ki ise Cum­hu­ri­ye­t’­in 91. yı­lın­da Çan­ka­ya­’dan, Cum­hu­ri­ye­t’­in di­ki­li ağaç­la­rı­nı yok ede­rek 1 mil­yar li­ra­ya yap­tır­dı­ğı “İş­gal Sa­ra­yı­”na ge­çi­yor!..

* * * *

AB­D’­de Baş­kan Oba­ma, Be­yaz Ev’­in pen­ce­re­sin­den, 50 met­re öte­de ken­di­si­ni pro­tes­to eden­le­ri gö­re­bi­li­yor.
Biz­de ise 12’n­ci, ko­ru­ma or­du­la­rı­nın ya­nı sı­ra, ken­di­si­ni hal­kın­dan uzak tu­ta­cak ye­ni Ber­lin Du­var­la­rı in­şa et­ti­ri­yor.
Bı­ra­kın pro­tes­to­la­rı si­ne­ye çek­me­yi, ba­zen par­ti­si­ne oy ver­me­yen hal­kı­nı gör­me­ye bi­le ta­ham­mül ede­mi­yor! Hit­le­r’­in her tür­lü tak­ti­ği­ni uy­gu­la­dı­ğı yet­mi­yor­muş gi­bi, “ma­kul şüp­he­”yi ge­rek­çe gös­te­re­rek, tüm mu­ha­lif­le­ri­nin içe­ri atıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak dü­zen­le­me­le­ri yap­mak­tan çe­kin­mi­yor.

* * * *

Di­ğer sa­ray­la­ra ge­lir­sek,
Rol mo­de­li Pu­ti­n’­in Krem­lin Sa­ra­yı, 12’n­ci­nin “İş­gal Sa­ra­yı­”nın ya­nın­da müş­te­mi­la­tı an­dı­rı­yor! Zi­ra ka­çak Sa­ray, Krem­li­n’­in 12 ka­tı bü­yük­lük­te!
Fran­sa Dev­let Baş­ka­nı Hol­lan­de­’ın Ely­se­e Sa­ra­yı ise ade­ta bah­çı­van ku­lü­be­si gi­bi ka­lı­yor.
Çün­kü 292 yıl­lık köh­ne­miş (!) Ely­see Sa­ra­yı­’nın “İş­gal Sa­ra­yı­”nın ya­nın­da la­fı­nın bi­le edil­me­me­si ge­re­ki­yor. Zi­ra Ka­çak Sa­ray, on­dan 27 kat da­ha bü­yük!
Uz­man­lar Ka­çak Sa­ra­y’­a har­ca­nan pa­ray­la 350 ya­tak ka­pa­si­te­li ve tam te­şek­kül­lü 14 has­ta­ne ya­pı­la­bi­le­ce­ği gö­rü­şün­de.

* * * *

Du­run da­ha bit­me­di.
Bi­li­yor­su­nuz 12’n­ci ken­di­ne bir de uçan sa­ray yap­tır­dı. Yıl­lar­ca sü­ren iç de­ko­ras­yo­nuy­la bir­lik­te TC-TUR uça­ğı­nın yak­la­şık 500 mil­yon do­la­ra mal ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.
Özet­le “İş­gal Sa­ra­yı­”, 12’n­ci­nin büt­çe­si ve uçan sa­ray için her va­tan­daş ce­bin­den 20’şer TL öde­miş bu­lu­nu­yor.

* * * *

Ya­zı­mı­zı bü­yük şa­ir Tev­fik Fik­re­t’­in san­ki bu­gün­ler için yaz­dı­ğı “Yağ­ma Sof­ra­sı­”n­dan bir alın­tıy­la bi­ti­re­lim:
“E­fen­di­ler pek aç­sı­nız, bu çeh­re­niz­den bel­li­dir, yi­yin, ye­mez­se­niz bu­gün, ya­rın ka­lır mı kim bi­lir?
…Do­yun­ca, tık­sı­rın­ca, çat­la­yın­ca­ya ka­dar yi­yin!..”

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.